Singapore Festival Of Hinduism 2020 Organising Committee :

Advisor: Dr. N Varaprasad

Chair:  Mr. Krishna Sadashiv

Ms. S Santhakumari

Dr. Uma Natarajan

Mr. A Susantheran

Mr. Samar Wadia

Mr. Yogesh Hinduja

Mr. Shankar Rajan

Mr. Rajesh Kumar

Mr. Nagaraj Sivaram

Media Contacts :

Chair: Mr Krishna Sadashiv

Secretary: Dr Uma Natarajan

Advisor: Dr N Varaprasad 

Hindu Endowments Board (Mr T Rajasegar)